Į pirmą puslapį Apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę  
       Apie lankymąsi     Relikvijos     Kelionės     Maldos     Pasirengimas     Kontaktai    Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė  
 

ispanų vyskupų laiškai
Iš ispanų vadovo „Kelyje su Terese“

Esu kaip gležnas mažas paukštelis, kurį dengia tik menkos plunksnelės.
Nesu erelis. Turiu tik jo „akis“ ir „širdį“, nes, nepaisydama savo menkumo, drįstu įsmeigti žvilgsnį… į dieviškąją SAULĘ!

Ispanijos vyskupų konferencijos vykdomojo komiteto kreipimasis

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų lankymasis Ispanijoje ateinantį rudenį – ypatinga Dievo malonė

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Šventojo Veido Teresės (šv. Teresėlė iš Lisieux, 1873–1897) relikvijos nuo šių metų rugsėjo 4 iki gruodžio 22 dienos apkeliaus daug Ispanijos vyskupijų. Ispanijos Vyskupų Konferencija, gavusi basųjų karmeličių vienuolynų prašymą, kreipėsi į Bayeux–Lisieux vyskupą, pageidaudama, kad šv. Teresėlės relikvijos apsilankytų ir Ispanijoje, kaip nuo 1994 m. lankosi visų penkių žemynų valstybėse. Artimiausia laisva data buvo šių 2003 metų ruduo, ir dabar su džiaugsmu galime pranešti, kad urna su šv. Teresėlės palaikais atvyks į Madrido oro uostą rugsėjo 4 dieną. Iš oro uosto ji bus pervežta į Avilos Šv. Juozapo vienuolyną, pirmą vienuolyną, kurį įsteigė šv. Jėzaus Teresė, reformuotojo Karmelio ir Lisieux šventosios dvasinė motina. Ten prasidės žygis per keturiasdešimt Ispanijos vyskupijų, piligriminė kelionė su stotimis 180 vietovių, dažniausiai karmelitų vienuolynuose, katedrose ir šv. Teresėlei dedikuotose parapijose. Relikvijų urna bus pagerbta per Nacionalinio misijų kongreso, vyksiančio rugsėjo 18–21 d. Burgos mieste, uždarymą. Atsisveikinimas numatytas gruodžio 22 dieną Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės šventovėje Leridoje.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę popiežius šv. Pijus X pavadino didžiausia naujųjų laikų šventąja. XX a. popiežiai, nurodę jos šventumą kaip pavyzdį visiems, taip pat pabrėžė, kad Teresė yra dvasinio gyvenimo mokytoja, skelbianti paprastą ir kartu gilų mokymą, kurio ji pasisėmė iš Evangelijos šaltinio dieviškojo Mokytojo vedama. Jos gyvenimo pavyzdys ir mokymas buvo priimti greitai, visuotinai ir be pertrūkių. Ji paskelbta palaimintąja praėjus 26-eriems metams po mirties ir kanonizuota dar po dvejų metų. 1997 m., sukakus šimtui metų nuo jos perėjimo į dangiškąją tėvynę, popiežius Jonas Paulius II paskelbė ją visuotinės Bažnyčios mokytoja, paliudydamas, kad jos mokymas tinka visiems ir kad ji yra viena didžiųjų mūsų laikų dvasinio gyvenimo mokytojų. Jos dvasinės kūdikystės kelias remiasi svarbiausia ir universaliausia Evangelijos žinia: „Dievas yra mūsų Tėvas, ir mes esame Jo vaikai“. Iš čia kyla jos įžvalgos apie kontempliatyvų ir misionierišką gyvenimą, pasitikėjimas teisingu ir gailestingu Dievu, krikščioniškas džiaugsmas ir pašaukimas šventumui.

Kreipdamiesi į Bayeux–Lisieux vyskupą su prašymu, kad relikvijos atkeliautų į Ispaniją, nežinojome, jog tais pačiais 2003 metais taip pat sulauksime Šventojo Tėvo lankymosi. Manome, kad šis sutapimas yra ypatinga Dievo malonė ir subtilus Jo meilės liudijimas. Daug įžvalgų, kurias mums paliko Šventasis Tėvas, yra tarsi šv. Teresėlės asmenybės ir mokymo aidas. Paskelbdamas ją visuotinės Bažnyčios mokytoja, popiežius pabrėžė tris aspektus, ypač svarbius skiriant ją mūsų laikų Bažnyčios mokytoja: šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė yra moteris, kontempliatyvi ir jauna.

Teresė sugebėjo užčiuopti Evangelijoje slypinčius turtus su moteriai būdinga dvasia. Kontempliuodama ji [dar] jaunystėje pažino Kristaus meilės plotį ir ilgį, ir aukštį, ir gylį (plg. Ef 3, 16–18). Negalime pamiršti to, ką Šventasis Tėvas pasakė jaunuoliams aną įsimintiną gegužės 3 dieną Quatro vientos* vietovėje, ragindamas juos būti kontempliatyvius veikloje: „Mieli jaunuoliai, kviečiu jus tapti „Mergelės Marijos mokyklos“ nariais. Ji yra nepralenkiamas kontempliacijos modelis ir nuostabos vertas vaisingo, džiugaus ir praturtinančio vidinio [gyvenimo] pavyzdys. Ji išmokys jus niekada neatskirti veiksmo nuo kontempliacijos“. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė uoliai dalyvavo „Marijos mokykloje“ ir šiandien yra visų, ypač jaunimo, vidinio gyvenimo mokytoja.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų lankymasis Ispanijoje, be abejonės, taps malonių šaltiniu. Toji, kuri prieš pat mirtį paskelbė: „Mano dangus bus daryti gera žemėje“, atsiųs „rožių lietų“ asmenims, bendruomenėms ir parapijoms, kaip tikimės, gausiai susirinksiančioms pagerbti relikvijų ir prašyti malonės. Niekas negrįš tuščiomis, nes, kaip nutiko ir Jėzaus laikais, prisiartinantieji prašyti materialinių dalykų gaus ir kitokių – dvasinių malonių. Šventosios ir jos mokymo liudijimas padės daugeliui vėl atrasti gelbstinčią Evangelijos galią. Misijų globėja, visą savo gyvenimą paskyrusi tam, kad nė lašas brangaus Jėzaus kraujo nenukristų ant žemės, ir toliau vykdys savo pašaukimą – vesti žmones pas Jėzų. Kunigai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai ir pasauliečiai vaisingai pasinaudos šia evangelizacijai palankia proga.

Esame tikri, kad šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Šventojo Veido Teresės relikvijų buvimas su mumis smarkiai paskatins naująją evangelizaciją, dar kartą paskelbs mums gerąją dieviškojo gailestingumo naujieną, perteiks jaunimui Evangelijos išmintį, atnaujins vyresniųjų pirminį krikšto įkarštį, paskatins pašvęstojo gyvenimo institutų narius tvirčiau sekti Kristumi ir primins mums visiems vienintelį būtiną dalyką: „mylėti Viešpatį ir stengtis, kad Jis būtų mylimas“.


* Quatro vientos (isp. Keturi vėjai) šalia Madrido, kur vyko jaunimo pamaldos popiežiui lankantis Ispanijoje. Vert. past.

RELIKVIJŲ LANKYMOSI ORGANIZACINIO KOMITETO PIRMININKO LAIŠKAS

Teresė: Vilties žodis šių laikų žmogui

Šiais 2003-ais Viešpaties malonės metais, kai dar tebeaidi popiežiaus Jono Pauliaus II penkto apaštališkojo lankymosi Ispaniją atgarsiai, rengiamės dar vienam didelės dvasinės ir pastoracinės svarbos įvykiui – šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Šventojo Veido Teresės (1873–1897) garsiųjų relikvijų lankymuisi daugelyje Ispanijos vyskupijų aplankys. Ji dažniau vadinama šventąja Teresėle iš Lisieux, taip atskiriant ją nuo šventosios Jėzaus Teresės Avilietės, reformavusios Karmelį ir tapusios pirma moterimi Bažnyčios mokytoja. Šį titulą nuo 1997 m. turi taip pat šv. Teresėlė, kartu būdama Misijų globėja.

Nuo 2003 m. rugsėjo 4 iki gruodžio 22 dienos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos keliaus po Ispaniją. Nuo 1994 m. jos keliauja po įvairiausias pasaulio šalis, gaivindamos visų žemynų krikščionių tikėjimą, atverdamos galimybę pažinti šios jaunuolės, pavergiančios kiekvieną prisiartinusį, gyvenimo nuotykį ir šventumo pobūdį. Jos raštai, išversti į daugiau negu 60 kalbų, šiandien teikia peno milijonų skaitytojų dvasiai. Jos pavyzdys daugybę krikščionių skatina nesustoti. Jos galingas užtarimas Dievo akivaizdoje pasireiškia „rožių lietumi“, Viešpats išliejamu ant kiekvieno, kuris jos šaukiasi. Nenuostabu, kad ir dabar ji sukviečia minias ir šių laikų žmogui siūlo vilties žodį.

Apaštališkajame laiške Dieviškosios Meilės mokslas popiežius Jonas Paulius II aiškina, kodėl „šv. Teresės iš Lisieux mokymas šiandien aktualus“ ir kodėl „jos žinia ypač paveiki mūsų šimtmečio vyrams ir moterims“. Šventosios iš Lisieux paskelbimas „Visuotinės Bažnyčios mokytoja, mūsų laikų Bažnyčios mokytoja“ itin reikšmingas dėl trijų priežasčių: ji yra „moteris, kontempliatyvi ir jauna“ (11).

Moteris, nes su moteriai būdingu skvarbiu jautrumu ji perėmė nemirtingą Evangelijos naujieną ir savo raštuose perteikė mums savo patirtis ir įžvalgas. Ji pabrėžia, kad Jėzaus mokymo branduolys – esminis Dievo švelnumas ir gailestingumas. Iš čia kyla beribis pasitikėjimas, padedantis mums įveikti sunkumus, nesėkmes ir apribojimus „meilės ir pasitikėjimo kelyje“. Jos kalba naratyvi, pagrįsta patirtimi, kupina palyginimų, artima Šventojo Rašto kalbai.

Kontempliatyvi, nes būdama visiškai atsidavusi Jėzui, ji primena, kad būti visada svarbiau negu veikti. Ieškodama savo vietos mistiniame Bažnyčios Kūne, ji atrado, kad meilė yra variklis, palaikantis šio organizmo gyvybę ir veiklą. Visuomenei, kuriai būdingas veiklumo kultas ir skuba, Teresė primena, kad meilinga kontempliacija yra aukščiausias ir didingiausias tikslas, kokio tik gali siekti žmogus, ir kad tik žvelgdami Kristaus akimis ir širdimi galime suprasti kitus ir kurti meilės civilizaciją. Prieš imdamasis darbų, žmogus pirmiausia turi priimti Dievą, kuris beldžiasi į mūsų duris. Kas jaučiasi mylimas, tas gali mylėti, kas žino, kad jam atleista, tas gali atleisti, kas patyrė Dievo kantrybę ir švelnumą, tas gali būti kantrus ir švelnus kitiems…

Jauna, nes šventumo brandą Teresė pasiekė labai jauno amžiaus ir mirė sulaukusi tik 24-erių metų. Jos žinia paprasta ir įtaigi: Dievas yra meilė, kiekvienas žmogus yra mylimas Dievo, Dievas trokšta, kad kiekvienas Jį priimtų ir mylėtų, niekam neužtvertas meilės ir šventumo kelias, nes Jis reikalauja ne didelių darbų, o tik meilios ištikimybės kasdieniuose darbuose ir pasitikėjimo. „Mūsų tikėjimas yra gražus. Užuot užsklendęs mūsų širdis, jis pakylėja jas ir įgalina mylėti beveik begaline meile“ (iš laiško Celinai, Laiškas 166).

Mes, Ispanijos vyskupai, tikime, kad šv. Teresės relikvijoms lankantis Ispanijoje daugelis žmonių susipažins su jos asmenybe ir žinia. Prie to turėtų prisidėti ir ši knyga, kurią dabar su džiaugsmu pristatau. Ji parengta, siekiant suvokti įvykį, kuriame rengiamės dalyvauti. Tačiau jos turinys platesnis. Įvadiniai straipsniai, liturginiai ir dvasiniai tekstai gali būti labai naudingi ir pasibaigus relikvijų lankymuisi, priartindami prie Lisieux Šventosios patirties ir naujienos. Ji visiems perteiks, kaip iš tiesų džiugu jaustis mylimiems Dievo, mūsų Tėvo.

Julian Lopez Martin
Leono vyskupas ir šv. Teresės iš Lisieux relikvijų lankymosi Ispanijoje
Organizacinio komiteto pirmininkas

 
       
  © Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2006 ^^^              KIT, 2006